Actuele informatie inzake coronavirus (1)

Laatste update: 21-03-2020 20:45 

 

Huidige stand van zaken 
In de toespraak die minister-president Rutte maandagavond 16 maart jl. hield voor het Nederlandse volk werd duidelijk dat de Rijksoverheid vooralsnog niet kiest voor een dusdanige lockdown, waarbij het gehele land op slot gaat. Ondertussen stijgt het aantal personen dat vanwege besmetting met het coronavirus opgenomen moet worden in het ziekenhuis met de dag. Donderdagavond werd door minister De Jonge bekend gemaakt dat alle verpleeghuizen op slot gaan. Een zeer ingrijpende maatregel! Vrijdagavond werd bekend dat de Noord-Brabantse ziekenhuizen, omdat zij het te druk krijgen, een beroep doen op ziekenhuizen elders in het land om patiënten van hen over te nemen. De verwachting is dat in de komende dagen de vraag naar bedden op de intensive care fors zal gaan toenemen.
Dit kan ertoe leiden dat de Rijksoverheid tot nog strengere maatregelen komt. In dat geval valt er zeer waarschijnlijk niet aan te ontkomen dat in het geheel geen kerkdiensten meer gehouden kunnen worden.

Kerkdiensten: bijwonen of meeluisteren
Op dit moment geldt nog de regel dat komende zondag kerkdiensten gehouden kunnen worden, waarbij niet meer dan 100 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.
Omdat het erg onzeker is of deze regel niet verder verscherpt gaat worden, is er opnieuw voor gekozen om de diensten te laten plaatsvinden slechts in aanwezigheid van hen die een taak hebben in deze dienst, kerkenraadsleden, kerkvoogden en hun huisgenoten. Voor hen geldt dat ieder die neusverkouden is, die hoest, keelpijn of koorts heeft, thuisblijft. Dat geldt ook voor degene die al een zwakke gezondheid heeft en daarom tot de groep van kwetsbaren behoort. Houdt u er rekening mee dat evenals elders ook in de kerk een afstand van 1,5 meter wordt aangehouden tussen personen die niet dagelijks met elkaar omgaan.
U als gemeenteleden kunt thuis de diensten meeluisteren via kerkradio, scanner of internet. Er zijn op internet verschillende mogelijkheden. U kunt rechtstreeks meeluisteren via de app van Kerkomroep, of via onze website. Vanaf de website kunt u kiezen voor luisteren via Kerkomroep of het YouTube-kanaal. Beide opties geven hetzelfde audiosignaal door en hebben dus gelijke kwaliteit. Via het YouTube-kanaal kunt u vanaf morgen ook meekijken. Het meekijken is alleen mogelijk op het moment dat de dienst wordt gehouden. Wanneer u een dienst achteraf beluistert (via Kerkomroep of prekenarchief), dan luistert u zonder beeld.
Mochten de maatregelen de komende week niet verscherpt worden, dan zal vanaf volgende week een indeling van kracht worden voor u aan de hand van de eerste letter van uw achternaam, zodat u bij toerbeurt een kerkdienst kunt bijwonen.

Collecten
Om het u gemakkelijk te maken verzoeken wij u uw collectegeld van alle drie collecten voor elke zondag in één keer over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. U vindt dit nummer op de pagina Live luisteren. U kunt bij de omschrijving specificeren welk deel van uw collectegeld voor welk doel is bestemd. Geeft u geen specificatie op dan zullen kerkvoogdij en diaconie het van u ontvangen bedrag onderling verdelen volgens de verdeling zoals deze in de loop van de tijd als een gemiddelde is waargenomen.
Hetzelfde geldt voor degenen die naar de kerk komen. Er zal tijdens de kerkdienst niet meer gecollecteerd worden.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Draagt Elkanders Lasten (DEL)
Het volgende is in het bijzonder bestemd voor onze ouderen, alleenstaanden en hen die een kwetsbare gezondheid hebben.
We zijn ons ervan bewust dat de getroffen maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus grote invloed hebben op het leven van iedereen. Ouderen, alleenstaanden en mensen met een kwetsbare gezondheid, u allen wordt extra getroffen door deze maatregelen. Zeer waarschijnlijk krijgt u minder of in een enkel geval zelfs geen bezoek en dat betekent dat u meer alleen bent en zich misschien wel eenzaam voelt.
De diaconie en het vrijwilligersnetwerk ‘Draagt Elkanders Lasten’ hebben zich samen beraden en zich afgevraagd wat we in deze situatie als gemeente voor u kunnen betekenen.
Wat kunnen we voor u doen? Wel, allereerst kunnen en mogen we voor elkaar bidden, die weg is altijd en onder alle omstandigheden open. Laten we ons in voor- en tegenspoed afhankelijk weten van de Heere God. Fysieke contacten in de vorm van bezoekjes moeten worden vermeden, maar gelukkig kunnen we wel telefonisch contact onderhouden. De vrijwilligers van DEL bieden u aan om u één of meerdere keren per week te bellen. Even een gezellig praatje over datgene wat u bezighoudt en dat waar u zich zorgen om maakt met elkaar delen. Wellicht kunnen we u helpen bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of het ophalen van medicijnen.
Schroom niet om contact met ons op te nemen. Zoveel als het in ons vermogen ligt helpen wij u, en wij doen dit graag. U vindt de contactgegevens in het colofon van de Zaaier en op de pagina van Draagt Elkanders Lasten op deze website.

Geen doordeweekse activiteiten
Na plaatsing van het bericht van zaterdag 14 maart jl. werd, in tegenstelling tot wat daar vermeld is, alsnog besloten geen catechisaties meer te houden. Ook de verenigingen en kringen komen niet meer bij elkaar. Er worden geen bezoeken afgelegd, dan alleen in uiterste gevallen.

Oproep
We verzoeken u allen opnieuw al deze informatie met elkaar te delen en gemeenteleden die geen toegang tot het internet hebben ook ervan op de hoogte te willen stellen.

Ten slotte
De coronavirus pandemie heeft haar hoogtepunt voorlopig nog niet bereikt. De Heere weet wat over ons komt, ook in de komende dagen en weken. De verspreiding van het virus gaat niet buiten Zijn wil om. Laat het u tot een troost zijn wat Jeremia schrijft in Klaagliederen 3:22 Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Laat het u uitdrijven tot Hem Die zondaars zalig maakt, ellendigen en zwakken helpt en rouwdragenden door heil verheft (Job 5:11).

Kerkenraad en kerkvoogdij
HHG Rijssen