Toegang tot de eredienst

Intro
Met ingang van zaterdag 25 september jl. heeft de regering de verplichte anderhalve meter afstandsregel veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de anderhalve meter regel formeel vervalt. Waakzaamheid blijft echter geboden. Het coronavirus is nog niet verdwenen en zaken als handen wassen, hoesten in de elleboog, thuisblijven bij klachten en elkaar ruimte geven blijven van belang.

Vele kerken hebben inmiddels versoepelingen toegepast, daarbij rekening houdend met de plaatselijke situatie die overal weer anders is. De kerkenraad heeft beraadslaagd en advies ingewonnen bij de kerkvoogdij. Beide colleges zijn voorstander van versoepeling, zij het dat de kerkvoogdij wijzend op de slechte ventilatie van de Westerkerk voorzichtigheid bepleit. Vervolgens heeft de kerkenraad besloten de toegang tot de eredienst stapsgewijs te verruimen.

Gewone diensten
Met ingang van zondag 3 oktober wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld eenmaal per zondag de eredienst bij te wonen. Voor de komende twee zondagen is de verdeling als volgt:

3 oktober
10.00 uur Achternaam beginnend met de letter A t/m K
18.30 uur Achternaam beginnend met de letter L t/m Z

10 oktober
10.00 uur Achternaam beginnend met de letter L t/m Z
18.30 uur Achternaam beginnend met de letter A t/m K

Het kerkgebouw wordt gevuld waarbij tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren telkens een (of twee) zitplaats(en) wordt vrijgehouden. Ook worden de banken in eerste instantie om en om gevuld. Bij het betreden van het kerkgebouw wordt u evenals voorheen verzocht uw handen te ontsmetten. Kom als gezin tegelijkertijd naar de kerk. Er is een plaatsingsteam in de kerkzaal aanwezig dat u uw plaats aanwijst. Met de wens om op een specifieke plaats of in de nabijheid ervan te mogen zitten wordt rekening gehouden. De registratie bij binnenkomst van de kerk vervalt.

Vooralsnog wordt het aantal te zingen psalmverzen tijdens de eredienst beperkt tot vijf. Ook zal er nog niet fysiek gecollecteerd worden.

Na 10 oktober zal de situatie t.a.v. de gewone zondagse erediensten weer geëvalueerd worden. Hopelijk kan daarna een verdere verruiming worden gerealiseerd.

Aangepaste dienst
Voor de aangepaste dienst van zondag 3 oktober om 15.00 uur worden alle kinderen t/m 12 jaar uitgenodigd. Per gezin bestaande uit een of meer kinderen kan een ouder meekomen naar de kerk. Ook voor deze dienst geldt de regel van het handen ontsmetten en is een plaatsingsteam in de kerkzaal aanwezig.

Doordeweekse diensten
Omdat het gemiddelde aantal kerkgangers in de doordeweekse diensten voor de coronatijd niet boven de 100 uitkwam, worden deze diensten geheel vrijgegeven. Wel geldt ook hier de regel van het handen ontsmetten en is een plaatsingsteam in de kerkzaal aanwezig.

Ten slotte
De kerkenraad is dankbaar dat het mogelijk is dat de reguliere kerkgang zijn voortgang heeft en dat we de gemeente in staat kunnen stellen eenmaal per zondag op te gaan. Hopelijk kan binnen afzienbare tijd worden opgeschaald zodat we gemiddeld vaker dan eenmaal per zondag kunnen opgaan. Voorzichtigheid blijft wel geboden. Ons kerkgebouw heeft zijn beperkingen, met name waar het gaat over ventilatie.
De kerkenraad spreekt de wens uit dat u, voor zover u geen klachten heeft en zich in staat acht, getrouw opkomt onder de prediking van het Woord Gods.

Kerkenraad HHG Rijssen
30 september 2021