Bidstond 21 april 2021

De coronacrisis heeft het laatste jaar ons kerkelijke leven belangrijk veranderd. De gewone kerkgang is slechts mondjesmaat geworden. Een groot deel van de gemeente luistert thuis mee. Toch is er ook een gedeelte dat weinig of zelfs in het geheel niet meeluistert, jammer genoeg! De vrees bestaat, niet alleen bij ons maar ook in tal van andere gemeenten, dat het trouw meelevende deel van de gemeente slinkt.
Gelukkig zijn er velen die trouw blijven, al valt het niet altijd mee. Wat de jongeren betreft, jullie hebben al vele dagen en uren achter het scherm moeten doorbrengen. Ook onder jullie zijn er die met eenzaamheid kampen omdat je zo weinig je vrienden ontmoet. Dan valt het niet mee als je ook op de zondagen slechts via het computerscherm de kerkdienst kunt meemaken. Iemand uit een andere gemeente vertelde dat bij hen het vooral de jongeren zijn die vragen of zij alsjeblieft weer naar de kerk mogen gaan.
In het besef dat het de Heere is Die Zijn kerk bouwt en in stand houdt, maar ook dat wij op onze beurt hebben te doen wat in ons vermogen ligt, heeft de kerkenraad overwogen op gezette tijden een gebedsuur of bidstond te beleggen. De bidstond ligt in het verlengde van de eredienst, staat onder ambtelijke leiding, maar heeft een iets ander karakter. De nadruk ligt op het doen van voorbede door een of meer ambtsdragers. Er zal een gedeelte vanuit de Bijbel worden gelezen en kort bemediteerd, waarna in de gebeden bijzondere en actuele noden voor de Heere worden neergelegd.

Woensdagavond 21 april 2021 wordt de eerste bidstond in de Westerkerk gehouden. Deze begint om 19.00 uur en duurt niet langer dan een uur. Gemeenteleden kunnen voorafgaand aan de bidstond eventuele specifieke gebedspunten indienen door te mailen naar hlassche@hhgrijssen.nl. Voor het bijwonen van de bidstond worden gemeenteleden uitgenodigd op dezelfde wijze als voor de erediensten. De bidstond zal ook worden uitgezonden.
De indeling is als volgt. De avond wordt door een van de ambtsdragers geopend met het zingen van een psalmvers. Er wordt een Schriftgedeelte gelezen dat kort wordt toegelicht. Daarna wordt het eerste gebed uitgesproken. Indien nodig worden gebedspunten vooraf toegelicht. Na het gebed wordt opnieuw een psalmvers gezongen. Vervolgens spreekt een van de andere ambtsdragers een gebed uit. Er wordt nogmaals gezongen en daarmee wordt de bijeenkomst afgesloten.
Tijdens de gebeden zal aandacht worden gegeven aan de coronacrisis en in het bijzonder aan de zorg voor en omtrent de jeugd. Laten niet alleen ouderen maar ook de jongeren aanwezig zijn tijdens de bidstond, kortom ook jullie worden uitgenodigd! Laat het verder duidelijk zijn dat de bidstond niet als vervanging dient van de voorbede tijdens de gewone erediensten.
In het verleden werden in de Nederlandse Hervormde Kerk in sommige plaatsen met enige regelmaat bidstonden belegd, waaraan de Heere Zijn zegen wilde geven. Hij geve ons ook nu in deze tijd via de bidstond Zijn zegen.

(Een uitgebreidere versie van bovenstaand bericht is opgenomen in De Zaaier van 15 april 2021.)